Error: Object reference not set to an instance of an object.

Hạng mục
Chiến dịch vì cộng đồng

Trong năm 2018, các chiến dịch vì cộng đồng đến từ nhiều tập đoàn đã đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. WeChoice Awards trân trọng và tôn vinh chiến dịch CSR tạo ra được sức ảnh hưởng lớn nhất.

Đã hết thời gian gửi đề cử Đề cử chính thức sẽ được Hội đồng thẩm định và WeChoice Awards
công bố vào ngày 15/12/2018
0 Đề cử
Đề cử của năm