Nhân Vật Truyền Cảm Hứng

5 Đại sứ và 10 Nhân vật truyền cảm hứng là những cá nhân, câu chuyện có dấu ấn đáng nhớ và ảnh hưởng tích cực nhất đến cộng đồng trong suốt năm 2019.

18 Đề cử